السبت، 16 فبراير 2013(خــــــــه ونـــــامـــــن) 

ئه فه توبوج زمن فه نابي بوجي من هزريت خودادكوزي 
دزانم ئه وي ئه س نه فيم بوجي هنددئينيه بيرامن 

حه تانوكه تويامن بيزاردكه ي هه رئه وي هاش من نينه 

خه ونامن 

بلابه سبيت هيفيدكه م به س وه ره دناف شه فيت من دا 


من ج ده م نينه جافيت خومرتاح بكه م توزي بلاخوزمن فه كه 

خه ونامن 

كه له ك جارامن بسيارزوي كري كه له ك جارابه يفامن تودفي من يابوي ئافاكري

دزانم ئه وي ئه س نه فيم فيجابه سه به س وه ره دناف شه فيت من 


خه ونامن 

ماتونابيني هيشتائه س يت دكه مه كري روندكيت من زوهانه بوينه 

ماتونابيني شه فيت من هه مي بي ديتناوي بورينه 


فيجابه سه نه ئي ده ف من هيفيدكه م زمن ديربكه فه 

خه ونامن